การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสภาบัน ประจำปีการศึกษา 2558       รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2557       รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2556       รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557       คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557       คู่มือ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557       คู่มือ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557       โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2558        โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558      
     แนะนำกลุ่มงาน
  ประวัติความเป็นมา
  ความหมาย QA
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  บุคลากร
     การประกันคุณภาพการศึกษา
  หน้าหลัก
  ปฏิทินกิจกรรม
  การประกันคุณภาพภายใน
  การปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
  จัดการฐานข้อมูล
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เขตพื้นที่ในเมือง
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เขตพื้นที่นามน
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะครุศาสตร์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  โครงการบัณฑิต
  หน่วยตรวจสอบภายใน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  26
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  173
 เยี่ยมชมปีนี้ :  12,332
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  46,456
 IP :  54.161.130.145
 เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

       ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสภาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 13)
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสภาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องดอกคูณ และห้องประชุมสภามห ...
โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) (อ่าน : 75)
ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมช่อตะแบก อาคารช่อตะแบก ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 97)
ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2559 ...
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (อ่าน : 102)
ประกาศกระทรวง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาโท พ.ศ. 2558 (อ่าน : 80)
 
       ข่าวกิจกรรม
โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2558  (อ่าน : 110)
ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมช่อตะแบก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน) ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558  (อ่าน : 131)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ...
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 246)
ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภา ...
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (อ่าน : 307)
ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2558 วิทยากรโดย ผศ.ดร. จินดา งามสุทธิ ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ นายปริญญ์ งามสุทธิ ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพาน ผศ. ทรงกร ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสถาบัน (อ่าน : 367)
ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ ...
 
       คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 87)
คู่มือ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 109)
คู่มือ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 91)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2557-2561 (อ่าน : 315)
คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 298)
 
       รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 44)
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน : 32)
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน : 469)
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2555 ...
 
       รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 46)
รายงานผล การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน : 261)
โดย รศ.ดร. สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ และคณะ เมื่อวันที่ 17-19 กันยายน 2557 ...
รายงานผลการประะมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน : 443)
รายงานผลการประะมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 (ข้อมูล 1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) ...
 
       KSU RSS

โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....