คูู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559       คูู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558       คูู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557       แบบฟอร์ม รายชื่อหลักสูตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559       ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set (CDS) รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2559       โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558       โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2558       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558        โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557       รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์     
     แนะนำกลุ่มงาน
  ประวัติความเป็นมา
  ความหมาย QA
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  บุคลากร
     การประกันคุณภาพการศึกษา
  หน้าหลัก
  ปฏิทินกิจกรรม
  การประกันคุณภาพภายใน
  การปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
  จัดการฐานข้อมูล
     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
  การประกันคุุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
  การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะครุศาสตร์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  หน่วยตรวจสอบภายใน
     ดาวน์โหลดเอกสาร/ข้อมูล
  ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set (CDS) รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2559.
  ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set (CDS) รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2559
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  57
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  938
 เยี่ยมชมปีนี้ :  4,571
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  51,934
 IP :  54.198.159.117
 เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม รายชื่อหลักสูตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน : 37)
ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set (CDS) รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน : 37)
       คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
คูู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน : 51)
คูู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 17)
คูู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 3)
 
       รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 51)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฏาคม 2559 ...
คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 50)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  (อ่าน : 50)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฏาคม 2558 ...
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน : 42)
วงรอบ 1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556 ...
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ฉบับปรับปรุง วงรอบปีการศึกษา 2553 (อ่าน : 44)
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 พฤษภาคม 2554 ...
 
       รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน : 48)
รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน : 38)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (อ่าน : 41)
วงรอบ 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555 วันที่ 22-24 สิงหาคม 2555 ...
 
       ข่าวกิจกรรม
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 51)
ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องดอกคูณ และห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ...
โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 47)
ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมช่อตะแบก คณะบริหารธุรกิจ ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558  (อ่าน : 49)
ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 37)
ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ ...
โครงการพัฒนาบุคลากรด้่านประกันคุณภาพภายใน “การชี้แจงตัวช่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2557 (เกณฑ์ใหม่) (อ่าน : 41)
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ณ ห้องดอกคูณ ...
 
       KSU RSS

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2558
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....