คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562       รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561       รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561       รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560       โครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษ่า และอุดมศึกษา       เอกสารประกอบโครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา       ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561       แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ หลักสูตร       โครงกาารอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และสถาบัน      
     แนะนำกลุ่มงาน
  ประวัติความเป็นมา
  ความหมาย QA
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  บุคลากร
     ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง
  ปีการศึกษา 2561
  ปีการศึกษา 2560
     ระเบียบวาระการประชุม
  ประจำปี พ.ศ. 2561
  ประจำปี พ.ศ. 2560
  ประจำปี พ.ศ. 2559
     การประกันคุณภาพการศึกษา
  เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี พ.ศ.2560 ตัวบ่งชี้ 5.1 ข้อ 7
  เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2559 ตัวบ่งชี้ 5.1 ข้อ 7
  หน้าหลัก
  ปฏิทินกิจกรรม
  การประกันคุณภาพภายใน
  การปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
  จัดการฐานข้อมูล
     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
  การประกันคุุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
  การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลนีสุขภาพ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  คณะศิลปศาสตร์
  คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
  คณะบริหารธุรกิจ
     ดาวน์โหลดเอกสาร/ข้อมูล
  ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set (CDS) รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2559.
  ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set (CDS) รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2559
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  34
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  693
 เยี่ยมชมปีนี้ :  8,695
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  133,295
 IP :  3.236.118.7
 เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี พ.ศ.2560 ตัวบ่งชี้ 5.1 ข้อ 7

มกส.5.1-7-1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2560    
มกส.5.1-7-2 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา 2560
มกส.5.1-7-3 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องนโยบายและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
มกส.5.1-7-4 แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

มกส. 5.1-7-5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
มกส.5.1-7-6 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 
มกส.5.1-7-7 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มกส.5.1-7-8 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มกส.5.1-7-9 ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องนโยบายและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
มกส.5.1-7
-10 ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องนโยบายและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
มกส.5.1-7-11 คำสั่ง แต่งตั้งผู้กำกับ ดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 
มกส.5.1-7-12 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หน้า 77
มกส.5.1-7-13 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หน้า 61
มกส.5.1-7-14 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หน้า 154
มกส.5.1-7-15 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หน้า 107

มกส.5.1-7-16 รายงานการประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4/2560 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ1.2 เรื่องแจ้งที่เพื่อทราบจากฝ่ายเลขานุการ 1.2.2 ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2560
มกส.5.1-7-17 รายงานการประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 5/2560 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.2 กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560
มกส.5.1-7-18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
มกส.5.1-7-19 คำสั่ง แต่งตั้งผู้กำกับและผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560
มกส.5.1-7-20 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online System 3D ประจำปีการศึกษา 2560
มกส.5.1-7-21 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน
มกส.5.1-7-22 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตร
มกส.5.1-7-23 รายงานผลการประเมิน ระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตร
มกส.5.1-7-24 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ทุกคณะ
มกส.5.1-7-25 รายงานผลการประเมิน ระดับคณะ ทุกคณะ